۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

حقایق حیرت آور


 حقایق حیرت آور 
   

 History Mystery
تاریخ مرموز 

 
Have a history teacher explain this ----- if they can.
از یک استاد تاریخ بخواهید این حقایق را شرح دهد....اگر بتواند     

     
 

 
Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846.
 John F. Kennedy was elected to Congress in 1946.
آبراهام لینکلن در سال 1846 به سنا را یافت
جان. اف. کندی در سال1946 به سنا راه یافت

 Abraham Lincoln was elected President in 1860.
 John F. Kennedy was elected President in 1960.
آبراهام لینکن در سال 1860  به ریاست جمهوری انتخاب شد
جان. اف. کندی در سال 1960 به ریاست جمهوری انتخاب شد

 Both were particularly concerned with civil rights.
 Both wives lost their children while living in the White House.
هر دو توجه خاص به حقوق بشر داشتند.
همسر هر دو در زمان زندگی در کاخ سفید فرزندشان را ازدست دادند

 Both Presidents were shot on a Friday.
 Both Presidents were shot in the head 
هر دو رئیس جمهور در روز جمعه ترور شدند
تیر به سر هر دو رئیس جمهور اصابت کرد

 Now it gets really weird.
حالا واقعاً حیرت آور می شود
Lincoln 's secretary was named Kennedy.
 Kennedy's Secretary was named  Lincoln  .
اسم منشی لینکلن کندی بود
اسم منشی کندی لینکلن بود

 Both were assassinated by Southerners.
 Both were succeeded by Southerners named Johnson.
هر دو توسط جنوبی ها ترور شدند
جانشین هر دو یک جنوبی به نام جانسون بودند 
 Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808.
 Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908.
اندرو جانسون که جانشین لینکلن شد در سال 1808 به دنیا آمده بود
لیندن جانسون که جانشین کندی شد در سال 1908 به دنیا آمده بود


 


 John Wilkes Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839.
جان ویلکس بوتس که لینکلن را ترور کرد متولد 1839 بود 


Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in
1939.
لی هاروی اسوالد که کندی را ترور کرد متولد 1938 بود 

  Both assassins were known by their three names.
 Both names are composed of fifteen letters.
هر دو تروریست دارای نام سه کلمه ای بودند
نام هر دو از 15 کلمه تشکیل شده بود

 Now hang on to your seat.
حالا محکم روی صندلی بنشینید
Lincoln was shot at the theater named 'Ford'.
 Kennedy was shot in a car called
' Lincoln ' made by 'Ford'.
لینکلن در تآتری به نام فورد ترور شد
کندی در اتومبیلی به نام لینکلن ساخت کارخانه فورد ترورشد

Lincoln  was shot in a theater and his assassin ran and hid in a warehouse.
لینکلن در تآتر ترور شد و قاتل  فرار کرد و در یک انبار مخفی شد
 Kennedy was shot from a warehouse and his assassin ran and hid in a theater.
کندی از داخل یک انبار ترور شد و قاتل فرار کرد و در یک انبار مخفی شد

 Booth and Oswald were assassinated before their trials.
هر دو تروریست قبل از محاکمه ترور شدند    WHO FIGURED THIS OUT?
چه کسی می توانست اینها را تصور کند      
 INCREDIBLE 
باور نکردنی ست 
       1) Fold a NEW  $20 bill in half... 
1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید


 2) Fold again, taking care to fold it exactly as below 
2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

 3) Fold the other end, exactly as before
انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید 


 4) Now, simply turn it over...
4- حالا اسکناس را برگردانید       
 


 What a coincidence! A simple geometric fold creates a catastrophic premonition printed on all $20 bills!!!
عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را
روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است
 COINCIDENCE?
تصادفی است؟
 
YOU DECIDE 
خودتان تصمیم بگیرید 
 As if that wasn't enough...
 
 Here is what you've seen...
ظاهراً هنوز کافی نیست...
حالا دقت کنید چی می بینید

 Firstly
 The Pentagon on fire...
اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی        

 Then
   The  Twin Towers.
بعد برجهای دوقلو

.And now .. look at this!
و حالا... به این نگاه کنید 

 TRIPLE COINCIDENCE ON A SIMPL E $20 BILL
سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی Disaster (Pentagon)
فاجعه پنتاگون
 Disaster ( Twin  Towers )
فاجعه برجهای دوقلو
 Disaster (Osama)???
فاجعه اوسامه؟؟؟

It gets even better 9 + 11 = $20!
جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20
      

 Creepy huh? 
مو بر اندام آدم راست می شود. 
Hey, this is one history lesson most people probably will  not mind reading!
هی، این یک درس تاریخی است که اکثر مردم احتمالاً
زحمت خواندن آن را به خود نمی دهند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.