۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

برنامه كامل ليگ يازدهم- نيم فصل اول


برنامه كامل ليگ يازدهم- نيم فصل اول

داربي تبريز در هفته پنجم، داربي خوزستان هفته ششم، داربي تهران هفته هفتم، داربي گيلان هفته يازدهم، داربي كرمان هفته پانزدهم و داربي اصفهان در هفته شانزدهم برگزار خواهد شد. فدراسيون فوتبال برنامه كامل مسابقات ليگ برتر در يازدهمين فصل از اين رقابت‌ها را اعلام كرد. اين مسابقات از روز سه‌شنبه يازدهم مردادماه آغاز مي‌شود و روز 28آذرماه نيم‌فصل اول اين رقابت‌ها به پايان خواهد رسيد.   
   

هفته اول 11 و 12 مرداد:
پرسپوليس ـ ملوان ، ورزشگاه آزادي
داماش گيلان ـ نفت آبادان، ورزشگاه رشت
سپاسي شيراز ـ‌ نفت ، ورزشگاه حافظيه شيراز
فولاد خوزستان ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه تختي اهواز
مس كرمان ـ شهرداري تبريز ، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
سايپا ـ مس سرچشمه ، ورزشگاه انقلاب كرج
تراكتورسازي تبريز ـ صباي قم ، ورزشگاه يادگار امام تبريز
راه‌آهن شهر ري ـ ذوب آهن اصفهان،‌ ورزشگاه اكباتان
سپاهان اصفهان ـ استقلال تهران ، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

هفته دوم 16 و 17 مرداد:
شاهين بوشهر ـ پرسپوليس، ورزشگاه تختي بوشهر
استقلال تهران ـ داماش گيلان، ورزشگاه آزادي
ملوان انزلي ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه تختي انزلي
نفت آبادان ـ   سپاسي شيراز، ورزشگاه تختي آبادان
نفت ـ مس كرمان
مس سرچشمه ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه رفسنجان
صباي قم ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه يادگار امام قم
ذوب آهن اصفهان ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
شهرداري تبريز ـ سايپاي البرز، ورزشگاه يادگار امام تبريز

هفته سوم 20 و 21 مرداد:
پرسپوليس ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه آزادي
 سپاسي شيراز ـ داماش گيلان، ورزشگاه حافظيه شيراز
تراكتورسازي تبريز ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه يادگار امام تبريز
مس كرمان ـ استقلال تهران، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
ملوان انزلي ـ مس سرچشمه، ورزشگاه تختي انزلي
سپاهان اصفهان ـ نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سايپاي البرز ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه انقلاب كرج
راه آهن شهرري ـ صباي قم، ورزشگاه اكباتان
فولاد خوزستان ـ نفت، ورزشگاه تختي اهواز

هفته چهارم 25 و 26 مرداد:
مس سرچشمه رفسنجان ـ پرسپوليس ، ورزشگاه رفسنجان
داماش گيلان ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
شاهين بوشهر ـ ملوان انزلي، ورزشگاه تختي بوشهر
استقلال ـ   سپاسي شيراز، ورزشگاه آزادي
نفت آبادان ـ مس كرمان، ورزشگاه تختي آبادان
شهرداري تبريز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه يادگار امام تبريز
ذوب آهن اصفهان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
صباي قم ـ سايپاي البرز، ورزشگاه يادگار امام قم
نفت ـ راه آهن شهرري

هفته پنجم يك و دو شهريور:
پرسپوليس  تهران ـ نفت آبادان، ورزشگاه آزادي
سايپاي البرز ـ داماش گيلان، ورزشگاه انقلاب كرج
ملوان انزلي ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختي انزلي
مس كرمان ـ  سپاسي شيراز، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
شاهين بوشهر ـ صباي قم، ورزشگاه تختي بوشهر
راه آهن شهرري ـ مس سرچشمه رفسنجان، ورزشگاه اكباتان
سپاهان اصفهان ـ نفت، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تراكتورسازي تبريز ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه يادگار امام تبريز
فولاد خوزستان ـ استقلال، ورزشگاه تختي اهواز

هفته ششم 18 و 19 شهريور
ذوب آهن اصفهان ـ پرسپوليس  تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داماش گيلان ـ مس كرمان، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
صباي قم ـ‌ ملوان بندرانزلي، ورزشگاه يادگار امام قم
فجر سپاسي شيراز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه حافظيه شيراز
مس سرچشمه رفسنجان ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه رفسنجان
نفت ـ سايپاي البرز
استقلال تهران ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه آزادي
شهرداري تبريز ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه يادگار امام تبريز
نفت آبادان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه تختي آبادان

هفته هفتم 25 و 26 شهريور
پرسپوليس تهران ـ استقلال تهران، ورزشگاه آزادي
سپاهان اصفهان ـ داماش گيلان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
ملوان بندرانزلي ـ نفت آبادان، ورزشگاه تختي انزلي
راه آهن شهرري ـ   سپاسي، ورزشگاه اكباتان
شاهين بوشهر ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه تختي بوشهر
سايپاي البرز ـ مس كرمان، ورزشگاه انقلاب كرج
مس سرچشمه رفسنجان ـ صباي قم، ورزشگاه رفسنجان
تراكتورسازي تبريز ـ نفت، ورزشگاه يادگار امام تبريز
فولاد خوزستان ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه تختي اهواز

هفته هشتم 3 و 4 مهر
فجر سپاسي شيراز ـ پرسپوليس تهران، ورزشگاه حافظيه شيراز
داماش گيلان ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
نفت ـ ملوان بندرانزلي
شهرداري تبريز ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه يادگار امام تبريز
مس كرمان ـ‌ سپاهان اصفهان، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
ذوب آهن اصفهان ـ مس سرچشمه، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
استقلال تهران ـ سايپاي كرج، ورزشگاه آزادي
صباي قم ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه يادگار امام قم
نفت آبادان ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه تختي آبادان

هفته نهم 8 و 9 مهر
پرسپوليس تهران ـ صباي قم، ورزشگاه آزادي
شاهين بوشهر ـ داماش گيلان، ورزشگاه تختي بوشهر
ملوان انزلي ـ استقلال تهران، ورزشگاه تختي انزلي
فولاد خوزستان ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه تختي اهواز
مس سرچشمه رفسنجان ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه رفسنجان
سايپاي البرز ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه انقلاب كرج
ذوب آهن اصفهان ـ نفت، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تراكتورسازي تبريز ـ مس كرمان، ورزشگاه يادگار امام تبريز
راه آهن شهرري ـ نفت آبادان، ورزشگاه اكباتان

هفته دهم 21 و 22 مهر
 مس كرمان ـ پرسپوليس تهران، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
داماش گيلان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
شهرداري تبريز ـ ملوان انزلي، ورزشگاه يادگار امام تبريز
فجر سپاسي شيراز ـ سايپاي البرز، ورزشگاه حافظيه شيراز
نفت آبادان ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه تختي آبادان
نفت ـ مس سرچشمه
سپاهان اصفهان ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
صباي قم ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه يادگار امام قم
استقلال تهران ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه آزادي

هفته يازدهم 28 و 29 مهر
پرسپوليس تهران ـ نفت، ورزشگاه آزادي
ملوان بندرانزلي ـ داماش گيلان، ورزشگاه تختي انزلي
شاهين بوشهر ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه تختي بوشهر
فولاد خوزستان ـ مس كرمان، ورزشگاه تختي اهواز
مس سرچشمه رفسنجان ـ نفت آبادان، ورزشگاه رفسنجان
راه آهن شهرري ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه اكباتان
ذوب آهن اصفهان ـ استقلال تهران، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سايپاي البرز ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه انقلاب كرج
صباي قم ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه يادگار امام قم

هفته دوازدهم 9 و 10 آبان
داماش گيلان ـ پرسپوليس تهران، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
سپاهان اصفهان ـ ملوان بندرانزلي، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
فجر سپاسي شيراز ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه حافظيه شيراز
نفت ـ شاهين بوشهر
مس كرمان ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
استقلال تهران ـ مس سرچشمه رفسنجان، ورزشگاه آزادي
شهرداري تبريز ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه يادگار امام تبريز
سايپاي البرز ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه انقلاب كرج
نفت آبادان ـ صباي قم، ورزشگاه تختي آبادان

هفته سيزدهم 26، 27 و 28 آبان
پرسپوليس تهران ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه آزادي
مس سرچشمه رفسنجان ـ داماش گيلان، ورزشگاه رفسنجان
ملوان بندرانزلي ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه تختي بندرانزلي
شاهين بوشهر ـ مس كرمان، ورزشگاه تختي بوشهر
ذوب آهن اصفهان ـ نفت آبادان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
راه آهن شهرري ـ سايپاي البرز، ورزشگاه اكباتان
صباي قم ـ استقلال تهران، ورزشگاه يادگار امام قم
فولاد خوزستان ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه تختي اهواز
شهرداري تبريز ـ نفت، ورزشگاه يادگار امام تبريز

هفته چهاردهم 8 و 9 آذر
سايپاي البرز ـ پرسپوليس تهران، ورزشگاه انقلاب كرج
داماش گيلان ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
مس كرمان ـ ملوان بندرانزلي، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
مس سرچشمه رفسنجان ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه رفسنجان
استقلال تهران ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه آزادي
سپاهان اصفهان ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
نفت ـ صباي قم
تراكتورسازي تبريز ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه يادگار امام تبريز
نفت آبادان ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه تختي آبادان

هفته پانزدهم 18 و 19 آذر
پرسپوليس تهران ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه آزادي
صباي قم ـ داماش گيلان، ورزشگاه يادگار امام قم
ملوان بندرانزلي ـ سايپاي البرز، ورزشگاه تختي انزلي
ذوب آهن اصفهان ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
شاهين بوشهر ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه تختي بوشهر
مس سرچشمه ـ مس كرمان، ورزشگاه رفسنجان
شهرداري تبريز ـ استقلال تهران، ورزشگاه يادگار امام تبريز
فولاد خوزستان ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه تختي اهواز
نفت ـ نفت آبادان

هفته شانزدهم 22 و 23 آذر
راه آهن شهرري ـ پرسپوليس، ورزشگاه اكباتان
داماش گيلان ـ نفت، ورزشگاه شهيد عضدي رشت
فولاد خوزستان ـ ملوان بندرانزلي، ورزشگاه تختي اهواز
فجر سپاسي شيراز ـ شهرداري تبريز، ورزشگاه حافظيه شيراز
سايپاي البرز ـ شاهين بوشهر، ورزشگاه انقلاب كرج
مس كرمان ـ صباي قم، ورزشگاه شهيد باهنر كرمان
تراكتورسازي تبريز ـ مس سرچشمه، ورزشگاه يادگار امام تبريز
سپاهان اصفهان ـ ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
استقلال تهران ـ نفت آبادان، ورزشگاه آزادي

هفته هفدهم 27 و 28 آذر
پرسپوليس تهران ـ فولاد خوزستان، ورزشگاه آزادي
شهرداري تبريز ـ داماش گيلان، ورزشگاه يادگار امام تبريز
ملوان انزلي ـ تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه تختي انزلي
صباي قم ـ فجر سپاسي شيراز، ورزشگاه يادگار امام قم
شاهين بوشهر ـ راه آهن شهرري، ورزشگاه تختي بوشهر
ذوب آهن اصفهان ـ مس كرمان، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
مس سرچشمه رفسنجان ـ سپاهان اصفهان، ورزشگاه رفسنجان
نفت آبادان ـ سايپاي البرز، ورزشگاه تختي آبادان
نفت ـ استقلال


سايت گل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.